رفع مشكل چهار فيلد آخر فرم اطلاعات پرسنلي
1399/08/01
مشكل ذخيره شدن اطلاعات در چهار فيلد آخر "فرم پرسنلي فناوري اطلاعات" رفع شد.
همكاراني كه تا قبل از تاريخ 01 / 08 / 99 اقدام به تكميل اين فرم نموده‌اند، فرم‌هاي ذخيره شده را ويرايش و اطلاعات را كامل نمايند.

بهتر است قبل از ويرايش و اعمال تغييرات كش مرورگر خود را  پاك نماييد.

درنظر داشته باشيد پس از ويرايش فرم‌ها، براي مشاهده آخرين اطلاعات در بخش "فهرست اطلاعات ذخيره شده" بايد صفحه را ريفرش نماييد.